Publikacje

Najnowsze


Opublikowany przez Grażka | 2013/03/25

Prawnicy, adwokaci z wrocławia
Praca adwokata to pomoc to oferowanie opinii prawnych, porad prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, oraz występowanie przed sądami a także urzędami.Radca prawny walczy o odszkodowanie, opracowuje projekty aktów prawnych, sporządza opinie prawne, udziela porad prawnych i występuje w imieniu klienta przez urządami a także sądami.

Adwokat to osoba (prawnik) która udziela porad prawnych a także prowadząca przed sądem sprawy swoich klientów.

Notariusz pracuje jako jednostka zaufania publicznego oraz ma ochronę przysługującą innym państwowym urzędnikom publicznym.

Przykładowe funkcje notariusza (czynności notarialne):
- przyjmowanie na przechowanie dokumentów, papierów wartościowych a także pieniędzy
- Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
- Wyrabianie aktów notarialnych
- doręczanie oświadczeń
- spisywanie protokołów (np. walnych zgromadzeń organizacji społecznych, spółek)
- Tworzenie oświadczeń, projektów aktów oraz innych dokumentów.
- Wyrabianie odpisów, wyciągów i wypisów dokumentów
- Wyrabianie poświadczeń:
  - pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
  - własnoręczności podpisu
  - daty okazania dokumentu
  - zgodności wyciągu lub kopii, odpisu z okazanym dokumentem

- Wyrabianie protestów czeków a także weksli


Zadaniem notariusza jest sprawowanie pieczy podczas przygotowywania czynności notarialnych nad zabezpieczeniem interesów a także praw osób, dla których czynności te mogą mieć efekty prawne.

Funkcja notariusza w Polsce to przede wszystkim zapobieganie sporom sądowym przez zapewnienie pewności oraz bezpieczeństwa obrotu.

Radcowie prawni mogą pozostawać w stosunku pracy a także jednocześnie prowadzić sprawy w procesach, za wyjątkiem spraw opiekuńczych, rodzinnych.

odszkodowania za opóźnione loty może wykonywać zawód w pojedynkę jak również w zespołach adwokackich. Kancelaria prawna jest w stanie skupiać kilku adwokatów.

Radca prawny to osoba (prawnik) świadcząca pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym i osobom fizycznym.

Notariusz, nazywany dawniej rejentem, wyznaczony jest przez ministra sprawiedliwości oraz wykonuje czynności notarialne.

Wszystkie działania wykonywane przez notariuszy mają istotę dokumentu urzędowego.


Fotografie:


prawo
usługi prawnicze
kancelaria